Ashita wa

ashita no kaze ga fuku

art 10 x 20.5 inches

scroll 24 x 34